Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

3644 34dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrunkwhipster drunkwhipster
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

W naszej kulturze za optymalny uchodzi stan neutralności emocjonalnej. Afekt - to coś złego. Słyszy się taki zarzut: ''Podchodzisz do tego zbyt emocjonalnie''. Albo: ''Porozmawiajmy rzeczowo''.

Od dziecka jesteśmy trenowani, 
żeby za wszelką cenę zachowywać neutralność emocjonalną. Nawet w sytuacjach, kiedy nie jest to potrzebne. To dotyczy także emocji pozytywnych - nie cieszyć się za głośno, nie mieć zbyt dużej nadziei, nie okazywać, że czujemy dumę z naszych sukcesów."

prof. Ewa Trzebińska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

2183 d01f 500
Reposted fromhepi hepi viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromzatora zatora viawszystkodupa wszystkodupa
4122 41c5
7238 f067
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viajointskurwysyn jointskurwysyn
9229 03e2 500
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5575 c813
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viasweetnothingg sweetnothingg
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viasweetnothingg sweetnothingg

March 19 2018

Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl